REDIVIVUS
onas.html novinky.html kontakt.html mailto:info(a)redivivus.sk
                              Právne informácie
Podmienky používania internetových stránok
Prevádzkovateľom internetových stránok www.redivivus.sk je REDIVIVUS - Ing.B.Halát, so sídlom v Košiciach, IČO: 17240140, zapísaný v Žo OU Košice III, č.j.: Žo 614/1994 /Za (ďalej len "Prevádzkovateľ").
Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za: škody spôsobené používaním stránok
www.redivivus.sk, obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.redivivus.sk.
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.redivivus.sk.  Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
Je zakázané prenášať na internetové stránky
www.redivivus.sk  alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok
www.redivivus.sk je dovolené s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.
Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky
www.redivivus.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky.
Ochrana osobných údajov
Niektoré údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi prostredníctvom stránok www.redivivus.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len “Zákon”).
Použitie údajov
Pri vyplnení formulárov sú vyžadované niektoré informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vybavenie požiadaviek návštevníkov stránok. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas návštevy stránok www.redivivus.sk, sťahovania programov a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach.
Všetky údaje, ktoré používateľ poskytne Prevádzkovateľovi, sú spracúvané v zmysle Zákona a nie sú poskytnuté tretím osobám. Používateľ má právo písomne požiadať o poskytnutie informácií, ktoré osobné údaje o ňom Prevádzkovateľ eviduje.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.
Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.
Právne informácie stránok
www.redivivus.sk sú platné a účinné od 1.11.2005.
Mapa stránky

Právne aspekty


© HALÁT 2005
index.html
ekslu/eekslu.html
kusko/ekusko.html
spmat/vypllist.html
tlac/etlac.html
cenniky/ecenniky.html